NABO-info Desember

Vi nærmer oss ferdigstillelse av Lyngården. Det pågår betongstøp av en sti som skal knytte sammen Brøsetvegen og Lyngården. Utføres i uke 3 – 4. Brakkeriggen ble demontert i uke 2, så vi begynner nå arbeidet med det som blir den fremtidige innkjørselen til Lyngården. Vil pågå 2-3 uker fremover. Asfaltering av innkjørsel samt busker, trær og annet grøntarbeid vil utføres til våren.

 

Nabo-info oktober

Utomhusarbeid pågår for fullt. Utvendig betongstøp er ferdig og mye av det som skal asfalteres er asfaltert. Veien ut til Brøsetvegen gjenstår å asfaltere og deler av dette vil også stå igjen til våren. Den neste tiden vil det bli en del arbeid i Brøsetvegen som gjør at veien vil bli noe innsnevret. Vi skal koble oss til vann og avløp, samt legge ned trekkerør for fiber og montere et fordrøyningsbasseng. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å ta hensyn til omkringliggende boliger og andre naboer av Lyngården, men det er bare å ta kontakt om dere har spørsmål.

NABO-info september

Vi er godt i gang med utomhusarbeid på Lyngården. I det siste halvåret har vi hatt stort fokus på innvendige arbeider, men nå får vi en sluttspurt på utomhusarbeider før snøen kommer som også vil bli synlig for naboer av Lyngården. Det har pågått en del arbeid på siden mot omkjøringsveien den siste tiden og vi skal asfaltere deler av området i slutten av uke 42. Tårnkrana er demontert og kjørt bort fra byggeplassen. Det vil bli en del arbeid fremover som er godt synlig for naboer. Blant annet skal vi montere et fordrøyningsbasseng på ca. 100m3 der tårnkrana sto, grave for fiber med tilkobling i Brøsetvegen og koble oss til offentlige VA-anlegg. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å ta hensyn til omkringliggende boliger og andre naboer av Lyngården, men det er uansett bare å ta kontakt om dere har spørsmål.

NABO-info juni/juli

Vi nærmer oss tett bygg for hele Lyngården. Fasadeelementer er ferdig montert så nå gjenstår glassfasadene og noe taktekking av siste del. Det blir også kontinuerlig arbeid med komplettering av fasadene en god stund fremover. I uke 36 eller 37 vil tårnkrana som står på byggeplassen bli demontert. Ellers blir det en del utomhusarbeid de neste månedene som sannsynligvis vil gi noe støy i form av blant annet komprimering. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi har en «Ris&Ros» postkasse plassert på byggegjerdet ut mot Brøsetvegen, hvor det er åpent for alle og enhver å komme med tilbakemeldinger eller stille oss spørsmål dersom det er noe dere lurer på.

NABO-info mai/juni

Lyngården er nå på god vei opp, og stort sett hele trefasaden og aluminiumsfasaden på del A står ferdig. Det eneste som gjenstår her er kompletteringen av plater.

Videre fremover vil fasademontasjen på del B starte opp. Montasjen starter langs Brøsetveien, fortsetter rundt mot Kirkvollen, og avsluttes mot Omkjøringsvegen. Her vil det da foregå en del arbeid med bruk av tårnkran til heising. Mobilkrana som har vært på byggeplassen frem til nå kjøres ut, og vi står kun igjen med tårnkrana.

Oppstart av støttemur ut mot Omkjøringsvegen er også i gang, og her vil det foregå arbeider i noen uker fremover. Samtidig vil det bli en del komprimering av masser og grunnarbeider videre rundt langs del B mot Kirkvollen. Vi har som mål å gjøre oss minst mulig til bry for omgivelsene, og ønsker å arbeide så lite støyende som mulig for våre naboer.

Fremdriften går godt og vi er godt i gang med innvendige vegger i den første delen av bygget. Prefab-montasjen er snart ferdig, og ila juni skal dette arbeidet være avsluttet.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi har en «Ris&Ros» postkasse plassert på byggegjerdet ut mot Brøsetveien, hvor det er åpent for alle og enhver å komme med tilbakemeldinger eller stille oss spørsmål dersom det er noe dere lurer på.

Naboinfo-Mars

Vi går en hektisk periode i vente. Sammen med montering av betongelementer på resten av bygget vil vi også starte med montering av fasadeelementer på den delen betongelementene er på plass. Vi vil da starte med fasaden mot Brøsetvegen og montere denne opp til toppen før vi fortsetter på sørsiden av bygget og deretter fasaden mot omkjøringsveien. Taktekking vil også komme i gang ganske snart.
Fjernvarmeledningen er tilkoblet og lagt inn i bygget.
Litt informasjon om oppstart på de neste aktivitetene som blir synlig for naboer:

Uke 16:
– Stålkonstruksjon på plan 05 (øverste etasje del A).

Uke 17:
– Montering av fasadeelementer starter i uke 17.
– Betongelementmontasje resterende bygg mot Kirkvollen starter i uke 17.
– Lett-tak monteres over plan 05.

Planlagt status i slutten av Juni 2018.

 

Februar 2018

I uke 5 startet vi som planlagt med montasje av betongelementer på del A, delen mot sør. Dekkene over kjeller er montert og vi begynner nå å bevege oss oppover etasjene. Det vil i ukene framover reise seg 4 etasjer med betongelementer samt en inntrukket 5 etasje med stålsøyler og dragere.
Når montasjen av betongelementer er ferdig i uke 15 vil vi også starte montering av ytterveggselementer og taktekking for å få bygget tett. Samtidig starter vi smått med innvendige arbeider.
Det vil pågå fylling inntil kjellervegger og komprimering av dette fremover, noe som kan gi litt støy for naboer.

NCC og KLP har HMS som sitt viktigste fokusområde. Vi har for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter utenfor byggeplassen har vi skiltet og lagt om gangfeltet langs Brøsetvegen. Vi ser dessverre at skiltingen og sperringen gjentatte ganger blir brutt av myke trafikanter, blant annet voksne som går sammen med små barn. Vi oppfordrer alle naboer om å respektere dette ved å benytte den midlertidige fotgjengerovergangen som er opparbeidet og følge gangfeltet videre på motsatt side av byggeplassen.
Håper alle kan respektere sperringene og følge skiltingen for å ivareta sikkerheten fremover.

Desember 2017-januar 2018

I uke 4 vil vi koble oss til det offentlige ledningsnettet med vann og avløp.
Veien vil innsnevres noe i perioden arbeidet pågår. Det vil skiltes og vi vil i tillegg ha en trafikkvakt på plassen i hvert fall i starten av arbeidet for å forsikre oss om at trafikken flyter og sikkerheten for myke trafikanter ivaretas.

Montasje av betongelementer del A starter i uke 5.
I løpet av de neste 10 ukene (fra 29.01.2018) vil det reise seg 4 etasjer med betongelementer for ca. halvparten av bygget (ringet rundt med rødt).

November 2017

Vi er nå ferdige med det meste av transport fra utgraving av tomta.
Det vil fortsatt være en del anleggstrafikk for leveranser til betong og transport gravearbeider.
Skiltplan for Kirkvollen ved utkjøring til Brøsetveien har dessverre tatt lang tid, men vi har nå kommet et steg lengre. Vi har fått tilbakemelding fra de parter det kreves at vi involverer i en prosess med midlertidig skilting i en privat vei. Nå pågår en revidering av skiltplanen før den sendes ut til Statens Vegvesen for godkjenning.
Betongarbeider pågår nå for fullt og blir hovedaktiviteten frem til montasje av prefabrikkerte betongelementer starter i månedsskiftet Januar/februar.

Oktober 2017

Nabomøte er gjennomført. Fokus fra naboer på sikkerhet for myke trafikanter og vedlikehold/istandsetting av Kirkvollen etter overlevering.
NCC og KLP deler som avtalt en kostnad på reasfaltering av ca. 200m2 i Kirkvollen. Limes oppå eksisterende asfalt.
Transport av masser ut fra tomta vil pågå i et par uker til.

Hovedaktivitetene frem til jul vil i hovedsak være gravearbeider, betongarbeider og utvendig VA-anlegg.

KLP lager et område på prosjektets hjemmeside for utlegging av prosjektstatus.